RODO

Obowiązki współadministratorów


Informacje

Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami.
Niezależnie od uzgodnień, o których mowa poniżej, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów

Obowiązki

W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają.
W uzgodnieniach można wskazać punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą. Uzgodnienia należycie odzwierciedlają odpowiednie zakresy obowiązków współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, których dane dotyczą.
Zasadnicza treść uzgodnień jest udostępniana podmiotom, których dane dotyczą.
Proponuje się, aby rozważyć uwzględnienie w umowie:

  • opisu przetwarzania: celu, sposobu, okresu przetwarzania, kategorii danych objętych przetwarzaniem;
  • ogólnego opisu obowiązków każdego z podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie;
  • informacji, który z podmiotów zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania z RODO;
  • zasad realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • ustaleń, który z podmiotów i w jakim zakresie odpowiada za udzielanie informacji osobom, których dane dotyczą;
  • rozstrzygnięcia, który z podmiotów i w jakim zakresie realizuje zadania wynikające z art. RODO;
  • zasad postępowania w przypadku ewentualnych transferów danych do państw trzecich, z uwzględnieniem koniecznych do zastosowania dodatkowych mechanizmów ochrony, zasad odpowiedzialności oraz wypełnienia dodatkowych obowiązków informacyjnych;
  • ustaleń dotyczących zasad współodpowiedzialności, w tym ciężaru odpowiedzialności pod kątem ewentualnych roszczeń regresowych.